Tải sách – Download sách Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao của tác giả Luật Tổ Đạo Tuyên thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Luật tông chú trọng phần trì – phạm, tướng của trì – phạm rất sâu xa, nếu chẳng trải qua thời gian học tập thấu suốt đến chỗ vi tế, tận nguồn tột lý thì nghĩa này thật khó tỏ tường. Cho nên trải qua bao đời, mọi người đều tuân theo chứ không nói khác hơn. Tuy ít nhiều có phân lối, nhưng yếu chỉ chính vẫn không trái.

Từ khóa tìm kiếm