Tải sách – Download sách Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp của tác giả Khenchen Konchog Gyaltshen thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Chúng tôi đã tiên liệu rằng mỗi lần người đọc có thể chọn lựa một hay hai vần kệ và sau đó ngừng lại để suy niệm chúng. Để mỗi luận giảng có thể hiểu được như một tư tưởng đầy đủ không nhất thiết phải bao gồm một vài lặp lại nếu đây là một bài trường thuật liên tục. Ngoài ra, một vài vấn đề được lặp lại trong những vần kệ nguyên thủy để nhấn mạnh hay bởi cũng chủ đề đó đựơc giới thiệu từ những góc độ khác nhau.

Kho tàng quý báu lời khuyên dạy, Một trăm giáo lý tâm huyết, bản văn gốc mà luận giảng này dựa vào, thường được gọi là Một trăm lời khuyên dạy, dù nó thực sự gồm chứa 103 câu kệ có ghi số và hai mươi tám câu kệ giới thiệu và chuẩn bị. Những dòng đầu tiên “Một trăm Bài Kệ” được đưa vào bằng chú dẫn ở phần sau quyển sách.

Chúng tôi đã thiết kế quyển sách này bằng cách dung vần kệ phù hợp bản kệ gốc, với một giảng kệ riêng biệt hầu như độc lập sau mỗi đọa kệ. Trong mỗi luận giảng chúng tôi đã in nghiêng các từ hay câu được lặp lại từ câu kệ có liên quan khi chúng được đề cập đến lần đầu tiên. Điều này được thực hiện để tương quan giữa luận giảng và câu kệ rõ ràng hơn.

Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp

Từ khóa tìm kiếm